Flyplassen i stavanger uis

Gjerde Mot Nabo Høyde

Gjerder som ikke står i grense mot vei, eller som står i grense mot vei men ikke er høyere enn 1, 5 m er unntatt fra melding- og søknadsplikt. Fritaket gjelder de fleste type gjerder med åpen konstruksjon. Gjerdet må altså ikke være helt tett. Hekk i stedet for gjerde Også hekk langs nabogrensen omfattes av grannegjerdeloven. Du har lov å plante en hekk helt inntil nabogrensen, maksimalt 2 meter høy, som kan vokse 0, 5 m inn på naboens eiendom. Naboen kan ikke pålegges å trimme hekken. Vokser hekken mer enn 0, 5 meter, kan naboen protestere. Grannegjerdeloven § 4. Ved oppsetting av gjerde kan du også sette opp hekk for å hindre innsyn og påkjenninger fra vær og vind. Hekker under to meters høyde rammes ikke av trefellingsregelen i nabolovens § 3. Hekker over to meter kan rammes av disse bestemmelsene. Da må hekken eventuelt beskjæres ned til to meter. Hekker under to meter kan likevel rammes av den generelle urimelighetsregelen i nabolovens § 2, for eksempel om hekken tar naboens utsikt.

Gjerde mot nabo høyde video

Gjerdeloven gir deg rett til å sette opp gjerde eller hekk mot naboen. I noen tilfeller kan du også kreve at naboen spleiser på kostnadene. Alle har faktisk en lovbestemt rett til å ha et gjerde mot naboen, såfremt gjerdet ikke er til direkte ulempe for naboen, for eksempel tar utsikten hans. Hovedregelen sier at dersom du ønsker gjerde, men ikke naboen, må du selv dekke kostnadene. Det gjelder både oppsetting og vedlikehold. Men det finnes et unntak hvor du kan kreve at naboen er med å betale. Gjerdeloven kan tvinge naboen til å betale Ifølge grannegjerdeloven - lov om grannegjerde - har alle har rett til å sett opp gjerde mot naboen hvis man dekker kostnadene selv, såfremt det holder seg innenfor øvrige relevante lover som plan- og bygningsloven og friluftsloven (allemannsretten). Men dersom gjerde også har nytte for naboen og at nytten for begge naboene klart overgår kostnadene, kan du kreve at naboen spleiser på gjerdet. Nytte for naboen kan for eksempel være at vedkommendes dyr ikke løper over til deg.

Hvis det ikke er begrensninger i planene, kan du som regel for eksempel bytte tak – så lenge det verken endrer utseendet på bygningen eller får konsekvenser for bæreevnen til takkonstruksjonen. Du kan også bytte til nye vinduer med samme størrelse og utseende. Skal du bytte til litt større eller mindre vinduer, kan det derimot være søknadspliktig. Er du usikker på om endringene dine er søknadspliktige, må du kontakte kommunen. Fylling eller planering av terreng Enkelte mindre fyllinger og planering av terreng er unntatt søknadsplikt. Fyllingen eller planeringen må starte minst 1 meter fra nabogrense, og høydeforskjellen i forhold til opprinnelig terreng må være inntil 3 meter i spredtbygd strøk 1, 5 meter i tettbygd strøk 0, 5 meter på eiendom for rekke- og kjedehus og lignende med tett bebyggelse Terrengendringen kan ikke på noe punkt overstige høydebegrensningen, og du må følge kravene til sikkerhet i byggteknisk forskrift. Hva som anses som "mindre", avhenger blant annet av innvirkningen på omgivelsene og for eksempel vil ikke arbeid over store arealer være unntatt.

Eksempel: Dersom et tre på 15 meter står nærmere grensen enn fem meter, vil naboen kunne kreve hogst eller beskjæring dersom ikke særlige grunner gjør at treet bør stå. Et tre på fem meter vil kunne stå minimum 1, 6 meter fra grensen. Et tre på tre meter, kan stå en meter fra grensen. Etter denne bestemmelsen er hekker lovlige så lenge de er under to meter. Regelen er ikke klar og objektiv, og å ha høyere trær enn en tredjedel av trehøyden nær nabogrensen, er derfor ikke automatisk ulovlig. Flere vilkår må være oppfylt: For det første må det ikke være nevneverdig om å gjøre for eieren av treet eller naturmangfoldet å ha trærne stående. For det andre må trærne være til skade eller særlig ulempe for naboen, og dette må naboen dokumentere. Tap av utsikt og sol kan være tilstrekkelig som ulempe, men det skal en del til på grunn av at ulempen etter loven må være særlig. Som skade regnes for eksempel at hustak eller gressplen blir ødelagt som følge av nedfall fra trærne. Imidlertid er det slik at dersom treeier kan vise til at det er nevneverdig om å gjøre for han å ha trærne stående, går dette foran selv om det påfører naboen tungtveiende skader eller ulemper.

Gjerde mot nabo horde sauvage

  1. Gjerde mot nabo høyde in english
  2. Norsk økonomi 2017 results
  3. Maks høyde på gjerde mot nabo
  4. Gjerde mot nabo høyde restaurant
  5. Regler for å gi blod online
  6. Gjerde mot nabo høyde menu
  7. Pc butikk

- For å tvinge naboen til å betale, er det §7 i gjerdeloven som gjelder. Gjerdet må være til nytte for begge eiendommene hver for seg – og nytten for eiendommene sammenlagt være klart større enn kostnaden. All nytte skal tas med, at husdyr ikke kommer inn på eiendommen, og at et pent gjerde eller hekk vil øke bruksverdiene for partene, og også ved salg, sier jurist Carsten Henrik Pihl, forbrukerrådgiver i Norges Eiendomsmeglerforbund. Men at gjerdet forhindrer dine dyr å krysse nabogrensen, skal ikke med i nytteregnskapet for naboen. Dine dyr er ditt ansvar. Har du rett til å kreve gjerdehold skal kostnadene i utgangspunktet deles likt. Men dersom den ene naboen har mye større nytte av gjerdet enn den andre, kan oppsettings- og vedlikeholdskostnader deles skjevt basert på skjønn, slik at naboen som har størst nytte også dekker en større andel av kostnaden. Men forskjellen må være ganske stor for å kunne skjevdele. Dersom en av naboene ønsker et dyrere gjerde har vedkommende rett til det, men må selv ta ekstrakostnaden utover den rimelige varianten.

Men at gjerdet forhindrer dine dyr å krysse nabogrensen, skal ikke med i nytteregnskapet for naboen. Dine dyr er ditt ansvar. Dersom gjerdet øker verdien for naboens eiendom, skal verdiøkningen i med i naboens regnestykke. Dersom summen av begge naboenes nytte klart overstiger kostnadene, kan du kreve at du og naboen deler kostnadene - i utgangspunktet likt. Ifølge loven krever du da såkalt «gjærdehold» av naboen, slik at naboen får en plikt til å ha gjerde. Men nytten må altså overgå kostnadene med god margin. Dersom du kan kreve gjærdehold, men den ene naboen har mye større nytte av gjerdet enn den andre, kan oppsettings- og vedlikeholdskostnader deles skjevt basert på skjønn, slik at naboen som har størst nytte også dekker en større andel av kostnaden. Men forskjellen må være ganske stor for å kunne skjevdele. Dersom en av naboene ønsker et dyrere gjerde har vedkommende rett til det, men må selv ta ekstrakostnaden utover den rimelige varianten. Reglene gjelder bolig. Det er ingen slik gjerdeplikt for hytter.

Gjerdeloven gir deg rett til å sette opp gjerde mot naboen. I noen tilfeller kan du også kreve at naboen spleiser på kostnadene. Alle har faktisk en lovbestemt rett til å ha et gjerde mot naboen, såfremt gjerdet ikke er til direkte ulempe for naboen, for eksempel tar utsikten hans. Hovedregelen sier at dersom du ønsker gjerde, men ikke naboen, må du selv dekke kostnadene. Det gjelder både oppsetting og vedlikehold. Men det finnes et unntak hvor du kan kreve at naboen er med å betale. Gjerdeloven kan tvinge naboen til å betale Ifølge gjerdeloven - lov om grannegjerde - har alle har rett til å sett opp gjerde mot naboen hvis man dekker kostnadene selv, såfremt det holder seg innenfor øvrige relevante lover som plan- og bygningsloven og friluftsloven (allemannsretten). Men dersom gjerde også har nytte for naboen, kan du kreve at naboen spleiser på gjerdet. Ifølge loven krever du da såkalt «gjerdehold» av naboen, slik at naboen får en plikt til å ha gjerde. Men noen forutsetninger må oppfylles.

Thu, 15 Oct 2020 20:46:13 +0000