Flyplassen i stavanger uis

Gmo I Norge

Bakterier som lever i tarmen vil i større grad eksponeres for og potensielt selekteres for GMO og GMOenes egenskaper. Man har i særlig grad vært opptatt av om GMO som inneholder antibiotikaresistensgener kan bidra til økt spredning av antibiotikaresistens i bakterier. Selv om dette ikke er dokumentert å være et problem har man i Norge hatt forbud mot funksjonelle antibiotikaresistensgener i GMO i nesten to tiår. Også i andre land er man opptatt av å redusere risiko for slik spredning, gjennom liknende forbud. GMO som kan krysse seg med ugress eller på annen måte spre gener utilsiktet vil ikke bli godkjent i Norge. Det er imidlertid flere eksempler på spredning av sprøytemiddelresistens til ugress fra GMO i andre land. Best dokumentert er dette i korsblomstfamilien, der GMO-raps lett krysses med flere typer ugress. Hva slags GMOer finnes det? Første generasjons GMOer fikk tilført en enkelt egenskap, for eksempel evnen til å beskytte seg mot insektangrep ved å produsere en forbindelse som er giftig for insektlarver.

Gmo i norge

Hva er genmodifiserte organismer (GMO)? Genteknologiloven definerer en genmodifisert organisme (GMO) som en organisme som har fått endret sitt arvestoff ved hjelp av genteknologi. Genteknologien har endret seg mye siden loven ble til, og det er derfor flere eksempler på teknologier som kan falle både innenfor og utenfor definisjonen. Dette kommer vi tilbake til nedenfor. Den klassiske genmodifiserte organismen er en organisme som har blitt tilført ett eller flere nye gener, som regel fra en annen art. Det nye genet gir organismen en ny ønsket egenskap, for eksempel toleranse for et sprøytemiddel eller evne til å lage andre, ønskelige fettsyrer. Det er også en del GMOer der man har slått av et eksisterende gen ved å sette inn en ekstra kopi av et gen. Den tradisjonelle genteknologien har gjort at man ikke er bundet av artsgrenser for overføring av egenskaper. Teknologien har også gjort det mulig å begrense hvor mange andre genetiske endringer som blir med på kjøpet når man vil tilføre en egenskap.

GMO er planter, dyr og mikroorganismer hvor den genetiske sammensetningen er endret gjennom gen- eller celleteknologi. Genteknologiloven regulerer både utsetting av GMO til miljøet og innesluttet bruk i lukkede systemer. Innesluttet bruk av GMO er all fremstilling og bruk av GMO i fasiliteter som benytter godkjente fysiske tiltak for inneslutning, for å hindre at GMO spres til miljøet. Utsetting av GMO til miljøet er all virksomhet som foregår utenfor slike godkjente fasiliteter. Forvaltning av GMO Ansvaret for å forvalte GMO etter genteknologiloven er delt mellom flere myndigheter: Hvilke formål kan GMO-en brukes til? Her finner du informasjon om hvilke formål det kan søkes om. Internasjonalt samarbeid om GMO Norge er tilsluttet EUs felles system for godkjenning av GMO, og internasjonale retningslinjer for import og eksport.

Gmo i norge store

Første generasjons GMOer fikk tilført en enkelt egenskap, for eksempel evnen til å beskytte seg mot insektangrep ved å produsere en forbindelse som er giftig for insektlarver. Tredje generasjons GMOer har fått tilført egenskaper som gir dem endret ernæringsmessig innhold og/eller gjør dem spesielt egnet til bestemte produksjonsprosesser og formål. Fjerde generasjons GMOer skiller seg fra de tidligere ved at man ikke setter inn hele gener men bare endrer på eksisterende gener. Kanskje skal disse slett ikke kalles GMOer? Godkjent og ulovlig GMO Som nevnt ovenfor i avsnittet «Er GMO farlig? » skal alle GMOer og produkter framstilt av disse GMOene være godkjent for å være lovlige på markedet i Norge. Det samme gjelder i EU. Både i Norge og EU er det krav om merking dersom mengden GMO per ingrediens overstiger 0, 9% og innholdet er utilsiktet og uunngåelig. Ingrediens tolkes normalt som art, soya eller mais. Norge har ikke fulgt EU når det gjelder hva som er godkjent, men praktiserer toleranse for spormengder av GMO som er godkjent i EU.

Gmo i norge login

  1. Gmo i norge now
  2. Gmo i norge 3
  3. Gmo i norge
  4. Gmo i norge 10
  5. Nytt sim kort onecall id
  6. Gmo i norge 1
  7. Ferge bergen
  8. Bergman-serien - Krim og spenning - Bøker
  9. Traumer fra barndommen
  10. Gravid uten mensen

Vi deltar også aktivt i den offentlige debatt om GMO, gen- og bioteknologi, og har tidligere vært ledende i etableringen av internasjonale GMO analysestandarder (CEN og ISO). En av faggruppens medlemmer er personlig oppnevnt medlem av Bioteknologirådet (2014-2017). Et tidligere medlem av faggruppen var medlem av og leder for fagpanelet for GMO i Vitenskapskomiteen for Mattrygghet (VKM) mens han var tilknyttet faggruppen for GMO på Veterinærinstituttet.

Fri, 16 Oct 2020 12:26:12 +0000