Flyplassen i stavanger uis

For Tidlig Motorikk

  1. Tidlig

Toåringer som er svake motorisk har også svake matematikkferdigheter, viser norsk studie. Denne kunnskapen vil gjøre det enklere for barnehagelærere å oppdage at barn kan trenge ekstra hjelp. Barns motoriske ferdigheter forteller mye om hvor langt de er kommet i den matematiske utviklingen, viser en studie fra Stavangerprosjektet. Tekst: Elisabeth Rongved, Lesesenteret Barn forholder seg til matematikk fra det er født. Det nyfødte barnet bruker formgjenkjenning for å skille ansiktet til mor fra ukjente, ettåringen møter klassifisering når de oppdager at dyr med ulik lyd kalles ulike ting, toåringen utforsker former og størrelser i lek med klosser, og evne til logisk tenking er nødvendig for å vite hva man skal ta på seg når det regner. Allikevel kan det være utfordrende for barnehagepersonalet å avdekke hvor mye små barn mestrer innenfor matematikk. Nå har forskere ved Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger slått fast at det er en sammenheng mellom hvor sterke toåringer er motorisk og hvor gode matematikkferdigheter de har.

Tidlig

Les også: Toåringer kan mer om former enn om tall Lærer gjennom kroppen Barns motoriske ferdigheter er viktige for lek, oppdagelser og erfaringer. – Barn danner erfaringer når de bruker kroppen sin. Dette er vesentlig også innen matematikk. Når barna i uteleken klatrer, kryper og gjemmer seg, bidrar dette til utvikling av romforståelse. Gjennom det å tegne, male og leke med klosser utforskes former og størrelser. Å kle på seg i riktig rekkefølge, sortere og rydde leker krever både logisk resonnement og motoriske ferdigheter. Også innen tallområdet, som å gi en kopp til hver og etter hvert peke og si tallordene, innebærer koblinger til det motoriske, påpeker Reikerås. Det mangler imidlertid mer forskning på betydningen av motorikk og tidlig matematisk utvikling. Siden denne studien bare har sett på toåringene, vet forskerne foreløpig ikke noe om hvordan barna utvikler seg videre innen disse to områdene, og om sammenhengen er like sterk senere. – Stavangerprosjektet har data som gjør det mulig å undersøke dette.

  • For tidlig motorikk nrk
  • For tidlig motoriek
  • Vil forby søskenbarn å gifte seg - Norge - Klar Tale
  • Hva spiser flaggermus
  • Advokatvakten i Bergen - Advokaten hjelper deg
  • For tidlig motorikk underholdningsavdelingen

Hos disse spedbarna fant vi dårligere kvalitet på det motoriske repertoaret ved 12 uker korrigert alder sammenlignet med ei representativ frisk kontrollgruppe. ELGAN/ELBW spedbarn med tilstedeværelse av fidgety-bevegelser hadde fire ganger så høy risiko for å ha et unormalt motorisk repertoar enn kontrollene. Resultatene i denne avhandlingen tyder på at et unormalt motorisk repertoar hos høy-risiko spedbarn er hyppig forekommende, og at dette tidlige motoriske repertoaret er assosiert med senere utkomme for motorikk, kognisjon og adaptiv funksjon. Ettersom antallet overlevende barn som er ekstremt for tidlig født øker, er det viktig for helsevesenet og hjelpeetater å ha diagnoseverktøy med høy nok sensitivitet og spesifisitet med hensyn til framtidige behov. Like viktig er det å være i stand til å berolige foreldre så tidlig som mulig dersom deres spedbarn vil utvikle seg normalt og ikke ha risiko for funksjonsforstyrrelser forårsaket av problemer rundt fødselen. Studier av spontanbevegelser og det motoriske repertoaret i spedbarnsalder kan bidra til å møte disse utfordringene.

Våre funn underbygger styrken med den helhetlige tenkningen som preger arbeidet i norske barnehager. Det er viktig å legge til rette for lekbaserte aktiviteter der barna kan utvikle seg på mange områder samtidig. Både motoriske og matematiske ferdigheter er viktige for barna her og nå, i lek og hverdagsaktiviteter. Men disse ferdighetene er også viktige med hensyn til en videre utvikling og læring. Jo tidligere dette grunnlaget er på plass, jo bedre er det for barnet. Våre funn medfører at for barn med svake motoriske ferdigheter bør en se ekstra etter om barnet også har svake matematiske ferdigheter, sier Reikerås. Reikerås, E., Moser, T., & Tønnessen, F. E. (2015). Mathematical skills and motor life skills in toddlers: do differences in mathematical skills reflect differences in motor skills? European Early Childhood Education Research Journal, 1-17. doi: 10. 1080/1350293X. 2015. 1062664

Thu, 15 Oct 2020 09:48:25 +0000