Flyplassen i stavanger uis

Klimaendringer I Verden

  1. Klimaendringer i verdon.com

Vi jobber også for å stanse utviklingen av ny olje- og gassvirksomhet, blant annet ved å jobbe for å fjerne subsidiene til oljenæringen. Globalt jobber vi målrettet med andre WWF-kontorer og deres samarbeidspartnere, for å sikre økt energitilgang for mennesker i utviklingsland basert på fornybar energi. WWF jobber blant annet for: at vi når målene i Parisavtalen og begrenser den globale oppvarmingen til 1, 5 grader å styrke ambisjonsnivået i norsk og europeisk klimapolitikk at vi når et globalt energisystem som er basert 100% på fornybart innen 2050, på naturens premisser å fjerne subsidier til fossil energi, og på sikt fase ut norsk olje- og gassproduksjon.

Klimaendringer i verdon.com

Millioner av mennesker tok til gatene verden over den 20. september. De krever klimahandling - NÅ! FNs klimapanel: Forskernes langtidsvarsel I oktober 2018 la FNs klimapanel frem sin spesialrapport om konsekvensene av 1, 5 graders global oppvarming. Budskapet i rapporten er et katastrofalt langtidsvarsel for jorda, dersom vi ikke klarer å bremse klimaendringene. Mennesker bidrar med omtrent 41 milliarder tonn med CO2 hvert år. For å holde temperaturen under 1, 5 grader, så må utslippene globalt halveres innen 2030 og gå ned til null rundt midten av dette århundret. Vi har allerede en global oppvarming på én grad i forhold til førindustriell tid. Dersom vi fortsetter som i dag, vil vi nå 1, 5 graders global oppvarming i 2040, 2 grader i 2065 og 4 graders global oppvarming i 2100. En fire graders global oppvarming er ikke en alternativ virkelighet, det vil gjøre deler av jordkloden ubeboelig, og gi stor havnivåstigning. Korallrev blekes og dør allerede i stor skala © Jürgen Freund / WWF Dette vil skje ved de forskjellige gradene: Ferskvann: Ved 1, 5 graders global oppvarming vil tilgjengelig mengde ferskvann synke med 9 prosent i Middelhavsområdet, 10 prosent i Australia, og 7 prosent i nordøst Brasil.

Hetebølger: Ved 4 graders oppvarming vil en tredjedel av verdens befolkning kunne oppleve 20 dager hvert år med dødelige temperaturer. Spesialrapporten fra FNs klimapanel er klar på at vi faktisk kan klare å begrense temperaturstigningen til 1, 5 grader. Men det forutsetter at alle land gjør de nødvendige tiltakene nå. © RJ Sangosti / Denver Post / Getty Images WWF kjemper for å begrense klimaendringene Det er avgjørende at omstillingen fra fossil til fornybar energi skjer raskt og på en måte som er skånsom mot naturen. WWF jobber for at utbygging av fornybar energi skjer på naturens premisser. Like viktig er det at den fornybare energien som utvikles og bygges, faktisk erstatter den fossile energien. WWF jobber over hele verden for å få til gode løsninger på dette. I Norge har vi blant annet jobbet langsiktig med å få vedtatt en klimalov, og dette målet nådde vi i 2017. Nå jobber vi videre med å sikre at norsk energi- og klimapolitikk, bistandspolitikk og industriutvikling bidrar til et samfunn som er 100% basert på fornybar energi i 2050.

Men når vi forbrenner for eksempel olje forstyrrer vi jordens naturlige balanse slik at det blir for mye CO2 i luften. Vi sier derfor at klimaproblemene er menneskeskapte. Kloden blir varmere Når vi slipper ut mer klimagasser enn det jordkloden selv klarer å absorbere, skaper vi det som kalles økt drivhuseffekt. Dette er det vi kaller global oppvarming. FNs klimapanel mener det er sannsynlig at temperaturen på jorda vil stige mellom 1, 1 og 6, 4 grader i løpet av de neste hundre årene. Havet stiger Klimaendringene fører til at isen på polene smelter. Dette fører igjen til at havet stiger. For mennesker som bor ved kysten, kan dette få dramatiske følger. For eksempel tror forskerne at 80% av Maldivene kan bli liggende under vann. Endret nedbør Noen deler av verden vil de neste årene komme til å få mer og kraftigere nedbør, mens andre vil få mindre. Dette betyr at noen deler av verden vil være veldig sårbare for flom og oversvømmelser, mens andre vil få mer tørke. Forskerne tror også vi vil komme til å få mer ekstremvær i årene som kommer.

Klimaendringer er når gjennomsnittsværet endrer seg over tid. FN mener menneskers forurensing og bruk av naturressurser skaper de klimaendringene vi ser i dag. Klimaet på jorden har alltid endret seg. Og selv om endringer i solaktiviteten påvirker klimaet tror nå forskere for første gang at de endringene vi opplever i stor grad er menneskenes feil. Vi slipper ut for mye CO2 og hugger ned for mye skog, særlig i regnskogen. Da stiger temperaturen på jorden og forskerne kaller dette for global oppvarming. Da blir været annerledes enn slik det pleier å være. Det blir mer tørke og kraftigere regntid. Ekstremvær og store stormer blir mer vanlig, og man tror at verdenshavene vil stige, fordi polene smelter. Menneskers klimagassutslipp FNs klimapanel er ganske sikre på at menneskers utslipp av klimagasser har ført til at klimaet i verden endrer seg. Dette skjer når våre utslipp av klimagasser som for eksempel CO2 er høyere enn det jordkloden klarer å absorbere av seg selv. Hva er CO2? CO2 er en klimagass som finnes naturlig i luften.

5) Hvorfor gjør vi så lite? - Ungdomstrinnet Skriv en tekst hvor du prøver å svare på "Hvorfor gjør vi ikke mer for å redde klima? " Se denne mini-serien på før du begynner å skrive. I serien vil en klimapsykolog forklare noe av problematikken i spørsmålet over....

  1. Klimaendringer i verdon.fr
  2. Klimaendringer i verden video
  3. Klimaendringer i verden oklahoma
  4. Klimaendringer i verden 3

4) Klimatilpasning - U ngdomstrinnet Når elevene har funnet svar på spørsmålene, kan de finne fem måter vi kan tilpasse oss klimaet i Norge og selv definere hva de synes er klimarettferdighet. Start gjerne denne bolken med å spørre elevene hva de tror menes med klimatilpasning. TIPS TIL LÆREREN: Klimatilpasning betyr å tilpasse seg det nye klimaet. Det kan for eksempel være å bygge huset på en fjelltopp eller åskam, slik at huset ikke kan bli skylt på elva hvis elva flommer over. Det kan også være å bygge demninger, som gjør at vannet stopper opp og ledes en annen vei. Klimarettferdighet er et definisjonsspørsmål. Her vil elevene trolig finne litt forskjellige forklaringer. Hovedbudskapet er at det er urettferdig at det er de rike landene som har ansvaret for forurensing når det er de fattige landene det går hardest utover. For at vi skal få rettferdighet må de rike landene slutte å forurense og hjelpe de fattige landene med å tilpasse seg og beskytte seg mot klimaendringer og ekstremvær.

Klimaendringene er "dobbelt urettferdig" for barn som lever i fattigdom. Klimaendringer er urettferdige for barn – de kommer til å leve med klimaendringene i fremtiden, og har ikke skylda for forurensingen. Refleksjonsspørsmål til filmen Hvorfor er klimaendringene urettferdige? Hva tror du menes med at klimaendringene er "dobbelt urettferdig" for barn som lever i fattigdom? ( Klimaendringer er urettferdige for barn – de kommer til å leve med klimaendringene i fremtiden, og har ikke skylda for forurensingen. Klimaendringer er urettferdige for dem som lever i fattigdom – de er ofte dem som blir mest berørt av klimaendringene, men de har ikke skylda for forurensingen. ) Mange miljøorganisasjoner snakker om "klimarettferdighet". Hva tror du det betyr? Ødelegger klimaendringer for oss i Norge også? Hva tror du er grunnen til at menneskene ikke gjør mer for å redde klimaet? (for mer informasjon se NRK-link under "kilder") Hvordan tror du det er å leve i et land som er hardt rammet av klimaendringene?

Når nok folk ønsker endring, vil politikerne lytte. Vi har alle mulighet til å bidra til å skape endring hver dag: i handlingene vi gjør hjemme, i beslutninger vi tar på jobben, i møte med andre mennesker og i hva som opptar oss. Vår oppfordring er: Engasjer deg - og sørg for å ta de beslutningene som er best for klimaet. Klimautfordringen må løses både lokalt, nasjonalt og globalt. Bruk stemmeretten din for å stemme fram de politikerne som setter klima og miljø øverst på agendaen. Snakk med lokalpolitikerne og krev svar på hvilke planer kommunen din har for å tilrettelegge for lavutslippsamfunnet. Det er gjerne lokalsamfunn og nærmiljø som vet best hva som skal til for å gjøre stedet de bor mer klimavennlig. WWF ønsker å være en stemme for de stemmeløse: for dyr, natur og for de som kommer etter oss. Ved å støtte WWFs klimaarbeid, hjelper du oss å bli en sterkere stemme som skal bidra til å løse klimautfordringene.

Fri, 16 Oct 2020 02:42:11 +0000