Flyplassen i stavanger uis

Hva Er Avl

Vi utvikler også genetisk seleksjon for internasjonalt oppdrett. Eksempler på store globale arter våre forskere arbeider med er tropiske arter som tilapia, ulike karpearter, reker og europeiske arter som havbrasme og havaborr. Vi dekker der alle områder som design av avlsprogram inkludert valg av seleksjonsmetode, innavlskontroll, fenotypetesting og avlsverdiberegning. Vi bruker vår kompetanse innen kvantitativ genetikk og genomikk i anvendte avlsprogram nasjonalt og internasjonalt. Målet for avlsarbeidet vårt er å utvikle oppdrettsarter som er mer produktive og bærekraftige enn det man kan oppnå med å fange inn foreldredyr i naturen hvert år eller for hver generasjon. Den genetiske fremgangen og avkastningen av avlsarbeid akkumuleres over år og er derfor en spesielt lønnsom investering. Det finnes det flere gode eksempler på. Genetisk sykdomsresistens med genomisk informasjon Arbeidet med å redusere dødelighet i oppdrett er et viktig satsingsområde for Nofima. Utviklingen av funksjonell genomikk og genomisk informasjon er radikal og sterkt voksende.

Hva er avl video

Senter for marin akvakultur Senteret med tilhørende sjøanlegg er designet for avl på torsk, men tilbyr også utmerkede fasiliteter for andre typer forsøk med torsk og andre marine arter.

Avl skal fremme egenskaper som gir robuste dyr med god funksjon og helse. Dette står i dyrevelferdsloven § 25 om avl. Hunder er gjennom flere hundre år avlet for ulike formål, og vi har i dag flere hundre hunderaser. Både avl på anatomiske trekk som disponerer for lidelse, og avl på individer med genetisk stort slektskap, resulterer i lidelser for hunder. For eksempel kan hunder med kort, inntrykt snuteparti ha problemer med å puste normalt. Hunder med utstående øyne er utsatt for øyeproblemer, mens hunder med tunge hengeører er utsatt for ørebetennelser. Hos noen raser er det spesielt stor forekomst av arvelige sykdommer. Mange hunder lider i dag av konsekvensene av uansvarlig avl, fordi hundens helse og velferd ikke har blitt vektlagt nok. Dette er et stort dyrevelferdsproblem. Mattilsynet fører tilsyn og fatter nødvendige vedtak etter dyrevelferdsloven, men vi har begrenset mulighet til å påvirke hundeavlen på denne måten. Både oppdrettere og valpekjøpere må bidra til å snu den uheldige utviklingen.

Hva er synonym

Den dagen det kommer en GMO som bygger opp under bærekraft og bidrar til gode løsninger og åpenhet i matproduksjonen, ja så blir den godkjent innenfor dagens regelverk. Tradisjonell avl er å foredle og utvikle innenfor de variasjonene av gener som finnes i en art. Genmodifiserte organismer (GMO), er resultat av teknikker der man endrer arvestoffet, enten med å sette inn nye gener eller klipper vekk det som opprinnelig var der. Selv om nye genteknologiske metoder gjør det mulig å lage nye organismer uten å tilføre fremmed arvestoff, er det likevel vesentlige forskjeller mellom GMO og hvordan planter og dyr foredles i norsk landbruk i dag. • Les også: Hold GMO-debatten faktabasert Selv om det teoretisk er riktig å forklare flere endringen som kan gjøres med at det kunne skjedd i naturen, så skjedde det ikke i naturen. Det var vi som gjorde det i våre laboratorier, for derigjennom å ta det i bruk i et omfang og tempo naturen aldri har opplevd. Jeg tror akkurat den erkjennelsen er viktig å ha i ryggmargen når det skal vurderes om det var en dum eller smart endring vi gjorde.

Hva er elastase

Hva er avl news

Hvis man ikke kan hente inn data for egenskapen er det heller ikke mulig å avle for egenskapen, da man ikke har noe mål på hva som er positiv og negativ retning for egenskapen. Egenskapen må også ha en økonomisk verdi, enten i form av at man tjener penger på å forbedre den, eksempelvis melkeytelse, eller at man sparer kostnader ved å forbedre den, eksempelvis helse- og fruktbarhetsegenskaper. Her kommer også etiske hensyn inn i bildet, da man ikke bør avle for egenskaper det ikke er etisk forsvarlig å avle for, eksempelvis ekstreme typer dobbeltmuskulatur. Flere egenskaper er også, i tillegg til å være kostnadsbesparende, etisk viktig å ha med i avlsarbeidet fordi de gir økt dyrevelferd. Et eksempel på en egenskap som ikke har en økonomisk verdi i NRF-avlen er farge. Det drives derfor ikke noen seleksjon på farge hos NRF da dette ikke er økonomisk viktig for bonden. Ved avl av kjæledyr, som for eksempel hund og hest, kan derimot farge være en økonomisk viktig egenskap da dette er noe som kjøper er villig til å betale for.

  1. Blir det noen endringer for vår bransje etter valget? – Norsk Eiendom
  2. Hva er internett
  3. Hva er cream of tartar
  4. Hva er avl code
  5. Hva er avl vs
  6. Hva er av utstyr

KS har utarbeidet rundskriv som omtaler forskriften og særavtalen nærmere. Det er viktig å understreke at verken forskriften eller særavtalen regulerer hvorvidt en avlaster er arbeidstaker eller oppdragstaker. Denne grensedragningen kan du lese mer om her. Forskriften og særavtalen fastsetter lønns- og arbeidsvilkår for avlastere som er arbeidstakere. Det er likevel tvilsomt om det fortsatt kan tenkes tilfeller der en avlaster ikke er arbeidstaker. Er helgeavlastning fortsatt mulig? Ja, helgeavlastning er fortsatt mulig. Forskriften åpner for at arbeidstiden i en enkelt uke kan være inntil 88 timer, og at en sammenhengende arbeidsperiode kan være 56 timer. Det stilles krav til 16 timers hviletid både før og etter de lengste arbeidsperiodene, men en "arbeidsperiode" kan inneholde både avlasterarbeid og annet arbeid. Dette innebærer at avlastning over en helg fortsatt er mulig å gjennomføre, også for avlastere som i tillegg har full stilling i samme kommune. I B-rundskriv nr. 5/2017 viser KS til følgende to eksempler: Eksempel på avlastning i tilknytning til annet arbeid: En barnehageansatt har 100% stilling, i tillegg til å være avlaster i samme kommune.

Fri, 16 Oct 2020 19:18:11 +0000