Flyplassen i stavanger uis

Fri Til Begravelse

Bestefar til min samboer er mitt barns oldefar og regnes inn i min nære familie. Så, til arbeidsgiveren som ikke hadde synes det var nært nok hadde jeg nok synes du var et kynisk og kjipt mennesket. Anonymkode: dd670... 006 Hos oss har vi 10 dager velferdspermisjon pr år og det er opp til leder å avgjøre hvem som får til hva. Ei kollega av meg fikk fri en fredag for å stelle istand konfirmasjon til datteren påfølgende søndag. Jeg hadde fått fri med lønn for å gå i begravelse, uansett hvem det hadde vært. Vet om noen som ikke hadde fått. Men i henhold til loven har du ikke krav på det, men du kan ha krav på velferdspermisjon uten lønn Anonymkode: 90116... 1e0 Da samboers mormor døde fikk jeg ulønnet permisjon til å gå i begravelsen. Fikk beskjed om at dersom vi hadde vært gift hadde jeg fått lønnet perm. Anonymkode: 5e5ff... 0ef Fri til begravelse er ikke lovregulert. Slikt reguleres i arbeidsreglement, tariffavtaler, lokale avtaler mm. Uavhengig av om det er familie eller ikke. De fleste avtaler gir fri ned lønn når det gjelder rett opp- og nedadstigende linje.

Fri til begravelse day

Denne tariffavtalen pålegger medlemmene å opprette lokale avtaler om korte velfredspermisjoner i forbindelse med mange situasjoner der arbeidstakere har behov for fri. Ordningen forutsetter at avtalen minst skal gi de ansatte rettighetenes som er beskrevet her.

Permisjon når foreldre blir innkalt til konferansetime i grunnskole, og denne ikke kan legges utenfor arbeidstiden. Slik permisjon gis for inntil to timer. Permisjon for oppmøte på sesjon. Med samboer menes person som har hatt samme bopel som den ansatte i minst 2 år, og har vært registrert i Folkeregisteret på samme bopel som den ansatte i samme tidsrom. Partene på den enkelte bedrift treffer nærmere avtale om retningslinjer for ordningens praktisering. Med korte velferdspermisjoner etter ovenstående regler menes permisjoner for nødvendig tid, inntil 1 dags varighet, betalt med ordinær lønn. Kilde: NHOs tariffavtaleweb Denne teksten er publisert av redaksjonen i Juridisk ABC. Redaktør for nettsidene er advokat Eivind Arntsen. JuridiskABC – who has written 86 posts on JuridiskABC –.

SVAR Besvart 11. 09. 2014 13:00:51 Spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid. Se spørsmål og svar som ligner for nyere spørsmål. Hei Rett til permisjon er regulert i arbeidsmiljøloven kapittel 12. Begravelse gir etter loven ikke rett til fri/permisjon. Rett til fri/permisjon (med eller uten lønn) i forbindelse med begravelse kan imidlertid følge av eventuell tariffavtale eller annen avtale. Kontakt arbeidsgiver eller eventuelle tillitsvalgte. Dersom dere ikke har avtale som gir slik rett kan andre alternativer være å avtale avvikling av ferie eller eventuelt avspasering. Med hilsen Svartjenesten i Arbeidstilsynet i samarbeid med Vær oppmerksom på at vårt svar i denne e-post kun er veiledende kortinformasjon. Har du flere spørsmål om arbeid kan du også ringe Arbeidstilsynet på tlf: 815 48 222

Fri til begravelse 2017

  • Ullevål sykehus besøkstider
  • Fri til begravelse bupl
  • Eksporter SMS fra Android til PC med Android SMS Backup-verktøy
  • Fri til begravelse death

Regler om korttidsfravær i arbeidstiden praktiseres ulikt på ulike arbeidsplasser og også innad på større arbeidsplasser. Det er også forskjeller mellom statlige, kommunale og private virksomheter. Dette gjelder blant annet besøk til lege, tannlege, fysioterapeut, kiropraktor mv. i arbeidstiden. Ved noen arbeidsplasser dekkes slike besøk innen en gitt tidsramme uten fratrekk i lønn. Ved andre arbeidsplasser kan man bli trukket i lønn. Det er naturlig å legge vekt på om det er praktisk mulig å få time hos lege eller tannlege utenfor arbeidstiden. Ved enkelte arbeidsplasser sondres det mellom heltidsansatte og deltidsansatte. Denne sondringen er begrunnet med at deltidsansatte har støre mulighet til å disponere sin tid til slike avtaler enn heltidsansatte. Det er derfor nødvendig å se på den enkelte arbeidskontrakt og/eller gjeldende tariffavtale eller andre avtaler i bedriften for å se i hvor stor grad slike korttidsfravær godtas uten trekk i lønn.  Søketips ⏲ 10. april 2012 00:00 👤 Lovdata Regler om korttidsfravær i arbeidstiden praktiseres ulikt på ulike arbeidsplasser og også innad på større arbeidsplasser.

Anonym bruker Eller er det bare til egen nær familie? Vi har barn sammen om det teller. Anonymkode: 0186b... 4e7 Share this post Link to post Share on other sites Du har ikke krav på fri med lønn, men jeg har vondt for å tro at noen arbeidsgiver vil nekte deg velferdspermisjon uten lønn. Anonymkode: 718e2... 1e0 Dette er regulert i lokale overenskomster, men som regel er det bare din egen, nære familie. Anonymkode: 2de9a... a7d Nei. Kun nær familie. Men det jo bare til å si at det er dødsfall i nær familie, er jo ingen som ber om å få se innvitasjonen til begravelsen. Anonymkode: 8b0dd... 909 15 minutter siden, Anonym bruker skrev: Hadde en av mine ansatte kommet og sagt at hun skulle i begravelsen til er nært familie- medlem, så ville jeg automatisk kondolerer og spurt hvem hun har mistet. Bestefaren til samboeren.. Eh,.,? Anonymkode: bcf7d... d31 18 minutter siden, Anonym bruker skrev: Løgn og skulk er ikke det smarteste i et arbeidsforhold. Det er mye bedre å snakke med sjefen. De aller fleste gir deg fri til en slik begravelse selv om det blir uten lønn.

Det er også forskjeller mellom statlige, kommunale og private virksomheter. Dette gjelder blant annet besøk til lege, tannlege, fysioterapeut, kiropraktor mv. i arbeidstiden. Ved noen arbeidsplasser dekkes slike besøk innen en gitt tidsramme uten fratrekk i lønn. Ved andre arbeidsplasser kan man bli trukket i lønn. Det er naturlig å legge vekt på om det er praktisk mulig å få time hos lege eller tannlege utenfor arbeidstiden. Ved enkelte arbeidsplasser sondres det mellom heltidsansatte og deltidsansatte. Denne sondringen er begrunnet med at deltidsansatte har støre mulighet til å disponere sin tid til slike avtaler enn heltidsansatte. Det er derfor nødvendig å se på den enkelte arbeidskontrakt og/eller gjeldende tariffavtale eller andre avtaler i bedriften for å se i hvor stor grad slike korttidsfravær godtas uten trekk i lønn. Arbeidsmiljøloven (lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. av 17. juni 2005 nr. 62) har i kapittel 12 bestemmelser om retten til permisjon. Arbeidsmiljølovens §12-9 bestemmer at man har krav på å få fri for å følge barn til lege i forbindelse med sykdom.

Permisjon til å følge barn første gang det begynner i barnehage og første gang det begynner i skolen. Kvinner som ammer barn har rett til den tid hun av den grunn trenger, og minst en halv time to ganger daglig, eller hun kan kreve arbeidstiden redusert med inntil 1 time pr. dag. Betaling til dette er begrenset til maksimalt 1 time om dagen, og ordningen opphører når barnet fyller 1 år. Permisjon på grunn av akutte sykdomstilfelle i hjemmet. Det siktes til akutte sykdomstilfelle i hjemmet, forutsatt at annen hjelp ikke kan skaffes, og arbeidstagerens tilstedeværelse i hjemmet er ubetinget nødvendig. Også her gjelder bestemmelsene om korte permisjoner for at arbeidstageren skal kunne få ordnet seg på annen måte. Permisjon for ektefelle/samboer når det er nødvendig i forbindelse med fødsel i hjemmet eller ved innleggelse på sykehus. Permisjon ved flytting til ny fast bopel. Permisjon i forbindelse med blodgivning dersom det er vanskelig å få dette gjennomført utenfor arbeidstiden. Permisjon ved deltakelse i egne barns konfirmasjon.

Dette gjelder inntil barnet er fylt 12 år. Det er imidlertid uklart om dette også gjelder rutinekontroll hos lege eller tannlege. Etter arbeidsmiljølovens §12-1 har arbeidstaker som er gravid rett til fri fra arbeidet med lønn i forbindelse med svangerskapskontroll dersom slike undersøkelser ikke med rimelighet kan finne sted utenfor arbeidstiden. I Statens personalhåndbok er det i kommentarene til punkt 9. 15 om Særavtale om fleksibel arbeidstid i staten forutsatt at innføringen av fleksibel arbeidstid ikke skal føre til noen endring i dagens praksis som gir arbeidstakere anledning til – etter nærmere avklaring med den overordnede – til å ha nødvendig korttidsfravær, for eksempel korte lege- eller tannlegebesøk i arbeidstiden. Det heter videre at gjentatt behandling hos lege bør tas som fleksitid eller som velferdspermisjon dersom arbeidsgiveren finner grunnlag for det.

Thu, 15 Oct 2020 12:08:16 +0000