Flyplassen i stavanger uis

Selvstendig Næringsdrivende Sykepenger

Selvstendig næringsdrivende får nå mer sykepenger fra Nav. Dette er godt nytt for blant andre bønder. Illustrasjonsfoto: Pixabay 1. oktober 2019 Fra og med i dag øker kompensasjonsgraden for sykepenger fra 75 til 80 prosent for selvstendig næringsdrivende. Lovendringen gjelder både løpende og nye sykepengetilfeller. Selvstendig næringsdrivende, som ikke er i stand til å jobbe på grunn av sykdom eller skade, får fra og med i dag en bedre sykepengeordning, ifølge Nav. Frem til nå har det vært slik at du får 75 prosent av sykepengegrunnlaget fra og med dag 17 hvis du blir syk. Denne satsen ble for øvrig økt fra 65 til 75 prosent den 1. oktober 2017. Fra og med i dag 1. oktober øker denne satsen videre til 80 prosent. De første 16 dagene må du dekke selv, akkurat som før, med mindre du har en forsikring. Annonse: Hvis du ble sykmeldt før 1. oktober, vil du få utbetalt sykepenger med 75 prosent kompensasjonsgrad til og med 30. september, og med 80 prosent kompensasjonsgrad fra 1. oktober. Forutsetningene for at du skal få sykepenger som selvstendig næringsdrivende er blant annet at du er medlem av folketrygden, har vært i jobb i minst fire uker umiddelbart før du ble syk, at du taper pensjonsgivende inntekt mens du er syk og at inntekten din tilsvarer minst femti prosent av grunnbeløpet i folketrygden (1/2 G).

Forsikring for selvstendig næringsdrivende

Generelt Selvstendig næringsdrivende og frilansere har rett til sykepenger dersom sykefraværet er relatert til koronapandemien, se midlertidig forskrift om dette, FOR-2020-03-20-368. Se mer om dette her: Selvstendig næringsdrivende - hva gjelder i min situasjon (). Retten til sykepenger gjelder bare så langt sykefraværet fører til tap av pensjonsgivende inntekt. Selvstendig næringsdrivende og frilansere får redusert ventetiden til tre dager. NAV utbetaler sykepenger fra og med dag fire, regnet fra og med den dagen arbeidsuførheten oppsto. Nærmere om selvstendig næringsdrivende Selvstendig næringsdrivende skal bekrefte sitt sykefravær for de første 16 dagene ved elektronisk melding til NAV. I denne perioden (16 dager) gjelder ikke krav om at sykefravær må dokumenteres med legeerklæring, jf. forskriften § 3-4 (2). NAV utbetaler sykepenger tilsvarende 80 prosent av sykepengegrunnlaget fra og med dag fire. Dersom den selvstendig næringsdrivende har tegnet forsikring (se folketrygdloven § 8-36 første ledd bokstav b), ytes det sykepenger tilsvarende 100 prosent av sykepengegrunnlaget.

Har selvstendig næringsdrivende og frilansere krav på sykepenger ved koronarelatert fravær?

Hvis du har inntekt både som arbeidstaker og selvstendig næringsdrivende, blir sykepengene beregnet på grunnlag av den samlede årlige inntekten i henhold til særskilte regler. Les også: Nytt støttetilbud fra Enova: Kjøp elvarebil og få opptil 50. 000 kroner Gjelder drøye 450. 000 nordmenn Hvem er så å regne som selvstendig næringsdrivende? Folketrygdloven har følgende definisjon: «Med selvstendig næringsdrivende menes i denne loven enhver som for egen regning og risiko driver en vedvarende virksomhet som er egnet til å gi nettoinntekt. » Skattemyndighetene på sin side har fire vilkår som må være oppfylt for at du kan betraktes som næringsdrivende: Du driver for egen regning og risiko Virksomheten har en viss aktivitet Virksomheten er egnet til å gå med overskudd over tid Virksomheten har et visst omfang Selvstendig næringsdrivende er med andre ord en person som ikke er ansatt i et selskap eid av andre, men som livnærer seg på egen hånd og har personlig ansvar for virksomhetens gjeld og forpliktelser.

  1. Forsikring for selvstendig næringsdrivende
  2. Steder i østfold now
  3. Filosofi for barn
  4. Utdrikningslag Oslo - Pakkeløsninger for utdrikningslag | Highjump
  5. 4 ved
  6. Har selvstendig næringsdrivende og frilansere krav på sykepenger ved koronarelatert fravær?
  7. Fredrikstad

Sykemelding selvstendig næringsdrivende

Den aktuelle månedsinntekten skal beregnes etter den gjennomsnittlige arbeidsinntekten som arbeidstakeren har hatt i arbeidsforholdet og som rapporteres til a-ordningen etter reglene i a-opplysningsloven i en nærmere bestemt periode før han eller hun ble arbeidsufør (beregningsperioden). Beregningsperioden fastsettes slik: a) De tre siste kalendermånedene før arbeidstakeren ble arbeidsufør legges til grunn. b) I et arbeidsforhold som har vart så kort tid at det ikke er rapportert inntekt til a-ordningen for tre hele kalendermåneder, skal dette kortere tidsrommet legges til grunn. c) I et arbeidsforhold der arbeidstakeren har fått varig lønnsendring i løpet av eller etter beregningsperioden, men før arbeidsuførhetstidspunktet, skal tidsrommet etter lønnsendringen legges til grunn. » For frilansere gjelder de samme regler som for arbeidstakere hvor hovedvilkåret for å få dagpenger er at vedkommende må ha et fall i arbeidsinntekten og reduksjon i arbeidstiden på minst 50%, evt 40% etter nye regler.

Så ofte blir vi syke Kunde i Gjensidige? Forsikringspakken «Enkelt Liv» dekker det meste et enkeltpersonforetak måtte trenge Selv om det er individuelt når og hvor ofte vi blir syke, viser tall fra SSB at omtrent 6 prosent av arbeidsstyrken er sykemeldt til enhver tid. Tingvoldli sier det i tillegg kan være store mørketall til denne statistikken, da selvstendig næringsdrivende ofte velger å ikke sykemelde seg fordi de vil holde bedriften gående. – Vår erfaring er at selvstendig næringsdrivende i mindre grad melder korttidsfravær. Det er først når de blir langvarig syke at sykefravær meldes, sier Tingvoldli og fortsetter: – Blir du for eksempel langvarig syk som selvstendig næringsdrivende har du i utgangspunktet ikke krav på mer enn 80 prosent av sykepengegrunnlaget det første året du er syk. I motsetning til andre lønnsmottakere som har krav på 100 prosent. Tingvoldli anbefaler derfor at du skaffer deg ekstra sykepengeforsikring i NAV, samt en sykeavbruddsforsikring. – Mange selvstendig næringsdrivende har inntekt som er høyere enn kr 600 000 kroner.

Sat, 17 Oct 2020 00:28:04 +0000