Flyplassen i stavanger uis

Hva Skjer Hvis Man Stryker På Eksamen Universitet

Tilretteleggingen skal oppveie ulemper som sykdom, skade eller funksjonsnedsettelse medfører, slik at kandidatene i størst mulig grad prøves likt. Hva skjer med tilrettelegging når eksamensformen endres? (Korona) Våren 2020 vil det ikke bli holdt eksamen i UiBs eksamenslokaler. Planlagt skriftlig skoleeksamen blir erstattet av annen type vurdering. Se informasjon om din eksamen i emnesiden i MittUiB.

Hva skjer hvis man stryker på eksamen universitet plus

  1. Hva skjer hvis man stryker på eksamen universitet en
  2. Hva skjer hvis man stryker på eksamen universitet 2
  3. Hva skjer hvis man stryker på eksamen universitet lyrics
  4. Hva ambulance
  5. Fargelinser på nett
  6. Hva skjer hvis man stryker på eksamen universitet 10

Hva skjer hvis man stryker på eksamen universitet 7

Dersom mistanken oppstår under sensur, vil sensor kontakte Seksjon for eksamen, som er primær saksbehandler i Studieadministrativ avdeling. Du vil få innkalling til et møte hvor saken slik den foreligger, vil bli presentert for deg. Du vil få utdelt alle forskrifter og relevante utdrag av loven, som beskriver dine plikter og rettigheter. Du får anledning til å gi en forklaring på hva som har skjedd. Du vil også bli oppfordret til å forberede en skriftlig egenuttalelse som vil bli vedlagt saken din. Dette møtet er frivillig. Etter møtet vil Studieadministrativ avdeling forberede en innstilling hvor all informasjon sammenfattes, med eventuelle vedlegg. Vedlegg kan for eksempel være en rapport fra eksamenslokalet eller uttalelse fra faglig ansatt, besvarelsen din, egenuttalelse og andre dokumenter som kan være relevant for saken. Innstillingen vil bli sendt videre til den oppnevnte Klagenemnda ved NHH, som er instansen som avgjør om saken skal regnes som forsettlig eller uaktsom fusk, og den eventuelle sanksjonen som skal pålegges.

Hva skjer hvis man stryker på eksamen universitet 17

Du som student har krav på all informasjon som sendes fra Studieadministrativ avdeling til Klagenemnda. Under innledende behandling får du tildelt en kontaktperson ved Seksjon for eksamen. Når saken oversendes til Klagenemnda vil sekretær i nemnda være kontaktperson. Resultatet av vedtaket vil også bli sendt fra klagenemndssekretæren. Juridisk bistand Du har rett til å la deg bistå av advokat eller annen fullmektig, jf. Forvaltningslovens § 12 første ledd, og Universitets- og høgskolelovens § 4-8, femte ledd. Når studenten har opplyst høyskolen om hvem han eller hun har antatt som fullmektig, skal all kontakt skje gjennom vedkommende. Høyskolen har plikt til å dekke studentens kostnader til slik bistand, fra sak om utestenging er reist. Studenten eller dennes fullmektig har videre rett til partsinnsyn i saken etter Forvaltningslovens §§ 18-20. Dette omfatter ikke interne vurderinger som er ledd i saksforberedelsen, jf. Forvaltningslovens § 18 andre ledd. Studenten/dennes fullmektig vil under saksforberedelsen normalt bare ha rett til innsyn i det faktiske grunnlag, slik som egne prøver, beskrivelse av hendelsesforløpet, vitneprov, retningslinjer osv. Les mer: Forskrift om fulltidsstudiene ved NHH Kapittel 5 Fusk (ekstern lenke) Utfyllende bestemmelser til Forskrift om fulltidsstudiene Kapittel 5 (PDF 583 kb) Universitets- og høyskoleloven § 4-7 Annullering av eksamen eller prøve (ekstern lenke) Universitets- og høyskoleloven § 4-8 Utestenging og bortvisning (ekstern lenke)

Hva skjer hvis man stryker på eksamen universitet

Du må da dokumentere at behovet for tilrettelegging har oppstått etter at søknadsfristen gikk ut. Når får du svar på søknaden Når søknadsfristen har gått ut blir søknadene behandlet fortløpende etter hvilken dato første skoleeksamen finner sted. Det vil si at de som har sin første eksamen tidlig i semesteret får svar først. Vi etterstreber å gi alle et svar senest 2 uker før første eksamensdato. Så lenge du har fått kvittering på epost om at søknaden er mottatt kan du være trygg på at den blir behandlet. Kvitteringen blir sendt til din student e-post og har tittel "Forvaltningsmelding". Digital postkasse Vi anbefaler alle våre studenter å bruke digital postkasse. Da får du vårt svarbrev så snart det er ferdigstilt hos oss. Hvis svarbrevet må sendes i vanlig postgang er det viktig at navnet ditt står på postkassen. Vi sender ikke svarbrev via epost.

Hva skjer hvis man stryker på eksamen universitet lyrics

Se eget informasjonsskriv om forlenget tid. Forlenget tid i form av hviletid for å hvile eller bevege deg under eksamen og/eller ammetid. Se eget informasjonsskriv om forlenget tid. Ulike hjelpemidler som for eksempel regulerbar stol, bruk av stasjonær PC (med retteprogram i Word), skrivehjelp/sekretær og tegnspråktolk (tolk skaffer du selv). Du har selv ansvar for at du behersker bruken av hjelpemidlene. Anledning til å skrive med penn og papir ved digital eksamen. Høytlesing av oppgaveteksten på diktafon. Stasjonær PC med bruk av programvaren Textpilot (retteprogram for lese- og skrivevansker). Enerom eller rom med få andre. Tilgang til hvilebenk. Endret vurderingsform. Under særlige omstendigheter kan du søke om endret vurderingsform. Med endret vurderingsform menes for eksempel hjemmeeksamen i stedet for skoleeksamen eller oppdeling av skoleeksamen over flere dager. Fagmiljøene, vil avgjøre om det er mulig å innvilge alternativ eksamensform Mulighet for å skrive uten gjennomslag med blyant eller tusj.

Eksamensreglementet (§ 6. 13) gir deg utfyllende informasjon om disse formene for tilrettelegging. Unntak Det vil ikke bli innvilget tilrettelegging med bruk av stasjonær PC i emner der det er digital eksamen. OBS! Unntak for dette er studenter som søker om tilrettelegging med bruk av stasjonær PC på grunnlag av lese- og skrivevansker (dysleksi). Merk at det er enkelte eksamensoppgaver som ikke egner seg for stasjonær PC eller for innlesing på diktafon. Du må selv ta kontakt med instituttet/emneansvarlig og finne ut hva som er nyttig for deg og hva som er mulig å gjennomføre for den enkelte eksamen. Studieadministrativ avdeling kan ikke innvilge en tilrettelegging som ikke er faglig forsvarlig. Digital eksamen På grunn av behov for retteprogram anbefales studenter med lese- og skrivevansker å søke om stasjonær PC med skrivestøtte i Word også ved digital eksamen. Hvis du allerede har fått innvilget stasjonær PC men heller ønsker å avlegge eksamen i Inspera med egen laptop er det viktig at du gir beskjed til senest to uker før eksamen.

Fri, 16 Oct 2020 04:00:52 +0000